Betalingsvoorwaarden

De Betalingsvoorwaarden worden hierna verkort weergegeven en zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen D Soft en de Klant. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanvaarding van de volledige Betalingsvoorwaarden van D Soft door Klant in. Deze Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen D Soft en op alle onderhandelingen, bestellingen, prijsoffertes, alsmede op alle andere Overeenkomsten tussen D Soft en de Klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze Betalingsvoorwaarden vervangen alle voorgaande voorstellen en Overeenkomsten.

 

Prijs

 1. De prijzen voor de diensten van D Soft worden vermeld in de Overeenkomst tussen D Soft en de Klant. De Klant zal de overeengekomen prijzen betalen.
 2. Alle gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Klant komen.
 3. De facturatie van de kosten vindt, al dan niet voorafgaandelijk, maandelijks/trimestrieel/halfjaarlijks of jaarlijks plaats, naar keuze van D Soft of afzonderlijk overeen te komen tussen D Soft en de Klant.
 4. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet, onvolledig of laattijdig nakomt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende referte-interest (wet 2 augustus 2002) tot op de dag van de volledige betaling, vermeerderd met een schadebeding van 15 procent van het openstaand saldo, met een minimum van 125€. D Soft is in dit geval gerechtigd de toegang tot haar diensten te blokkeren.
 5. De Klant dient D Soft tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die D Soft heeft moeten maken, waaronder onder andere de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden, ten gevolge van een contractuele inbreuk door de Klant.
 6. D Soft behoudt zich het recht voor om de kosten van haar diensten te wijzigen mits voorafgaandelijk schriftelijk bericht naar de Klant. Behoudens andersluidend bericht van de Klant zullen de nieuwe prijzen gelden na afloop van een termijn van veertien dagen na de verzending voor voormeld schriftelijk bericht.

 

Betalingstermijn

 1. De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na factuurdatum, tenzij mits wederzijds akkoord een andere termijn werd afgesproken.

 

Kennisgevingen

 1. Kennisgevingen moeten gericht worden aan:
  –  D Soft, de maatschappelijke zetel of de uitbatingszetel,
  –  de Klant: het adres dat de Klant aangeleverd heeft of de maatschappelijke zetel van de Klant.
 2. Elke kennisgeving, factuur of andere in kennis stelling krachtens de Overeenkomst tussen D Soft en de Klant zal schriftelijk gebeuren en persoonlijk afgeleverd worden of verstuurd worden via vooraf betaalde zending, aangetekend schrijven of fax naar het adres en ter attentie van de andere partij.

 

Rechtsbepaling

 1. De Overeenkomst tussen D Soft en de Klant wordt beheerst door het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn de Rechtbanken van Gent bevoegd.